Exos, der Magiertyrann
Götterbestie Titanus
Götterbestie Tierra
Götterbestie Cimmeris
Götterbestie Glacia